ساخت و نصب مجسمه یادبود سلفی در تگزاس!

امروزه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در طی این چند ساله اقدام به گرفتن عکس سلفی نکرده باشد.

ساخت و نصب مجسمه یادبود سلفی در تگزاس!

(image)
امروزه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در طی این چند ساله اقدام به گرفتن عکس سلفی نکرده باشد.
ساخت و نصب مجسمه یادبود سلفی در تگزاس!