روزیاتو: چگونه با نگاه به چهره افراد تشخیص دهیم دروغ می گویند؟

به یقین هیچکسی روی کره ی زمین نیست که دوست داشته باشد دروغ بشنود، یا مسئله ای را که ناشی از یک حرف غیر واقعی است بپذیرد و فریب بخورد. اما آیا واقعاً راهی وجود دارد که متوجه شویم افراد در حال دروغ گفتن به ما هستند؟ رزیاتو در یکی از مطالب خواندنی اخیرش به پاسخ هایی مرتبط به همین پرسش پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به مطالعه این مطلب جالب بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چگونه با نگاه به چهره افراد تشخیص دهیم دروغ می گویند؟

به یقین هیچکسی روی کره ی زمین نیست که دوست داشته باشد دروغ بشنود، یا مسئله ای را که ناشی از یک حرف غیر واقعی است بپذیرد و فریب بخورد. اما آیا واقعاً راهی وجود دارد که متوجه شویم افراد در حال دروغ گفتن به ما هستند؟ رزیاتو در یکی از مطالب خواندنی اخیرش به پاسخ هایی مرتبط به همین پرسش پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به مطالعه این مطلب جالب بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چگونه با نگاه به چهره افراد تشخیص دهیم دروغ می گویند؟