روزیاتو: چرا از «بالچه» در انتهای بالهای هواپیما استفاده می شود؟

در انتهای بال های بسیاری از هواپیماهای مدرن امروزی زائده هایی دیده می شوند که در اصطلاح به آنها «بالچه» می گویند، اما شاید برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که چرا این وسایل نقلیه به چنین قطعه ای نیازمند هستند؟

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به پاسخی مرتبط به همین پرسش پرداخته. لذا اگر سئوالی مشابه در ذهن تان نقش بسته است از شما دعوت به عمل می آوریم تا این پست آموزنده را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا از «بالچه» در انتهای بالهای هواپیما استفاده می شود؟

در انتهای بال های بسیاری از هواپیماهای مدرن امروزی زائده هایی دیده می شوند که در اصطلاح به آنها «بالچه» می گویند، اما شاید برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که چرا این وسایل نقلیه به چنین قطعه ای نیازمند هستند؟

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به پاسخی مرتبط به همین پرسش پرداخته. لذا اگر سئوالی مشابه در ذهن تان نقش بسته است از شما دعوت به عمل می آوریم تا این پست آموزنده را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا از «بالچه» در انتهای بالهای هواپیما استفاده می شود؟