روزیاتو: «والدیر سِگاتو»؛ مردی که به جدال مرگ می رود تا دور بازویی بیش از ۶۰ سانتی متر داشته باشد

هر کس در زندگی هدف و رویایی را دنبال می کند و البته رویا و اهداف برخی از افراد بسیار متفاوت و خاص هستند. «والدیر سگاتو» مردی است از برزیل که آرمانش در داشتن جسمی متفاوت با عضلاتی قطور خلاصه شده و حتی برای دست یافتن به چنین امری حاضر گشته به دفعات به جدال مرگ برود.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به داستان جالب زندگی این مرد پرداخته و توصیه می کنیم در صورت تمایل این پست خواندنی را از دست ندهید و به مطالعه ی آن بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: «والدیر سِگاتو»؛ مردی که به جدال مرگ می رود تا دور بازویی بیش از ۶۰ سانتی متر داشته باشد

هر کس در زندگی هدف و رویایی را دنبال می کند و البته رویا و اهداف برخی از افراد بسیار متفاوت و خاص هستند. «والدیر سگاتو» مردی است از برزیل که آرمانش در داشتن جسمی متفاوت با عضلاتی قطور خلاصه شده و حتی برای دست یافتن به چنین امری حاضر گشته به دفعات به جدال مرگ برود.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به داستان جالب زندگی این مرد پرداخته و توصیه می کنیم در صورت تمایل این پست خواندنی را از دست ندهید و به مطالعه ی آن بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: «والدیر سِگاتو»؛ مردی که به جدال مرگ می رود تا دور بازویی بیش از ۶۰ سانتی متر داشته باشد