روزیاتو: نگاهی مصور به یکی از خطرناک ترین شغل های جهان؛ رانندگی کامیون روی یخ های سیبری

هر کس در این جهان شغلی دارد، که البته برای بسیاری ساده و کم استرس و برای گروهی دیگر سخت و پر خطر است. در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های جدیدش نگاهی مصور داشته به یکی از خطرناک ترین شغل های کنونی جهان، یعنی راندن کامیون روی مسیرهای یخ زده ی منطقه ی سیبری، کاری که هر خطای کوچک در آن می تواند منجر به مرگ شود.

اگر می خواهید بدانید شاغلین این امر چه روزها و شب های سختی را می گذارنند و با چه خطرهایی رو به رو هستند، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی مصور به یکی از خطرناک ترین شغل های جهان؛ رانندگی کامیون روی یخ های سیبری