روزیاتو: مردم بر اساس چهره تان چه قضاوت هایی در مورد شما می کنند؟

تحقیقات جدیدی که صورت پذیرفته نشان داده که مردم در اکثر مواقع افراد را بر اساس شکل ظاهری چهره شان در ذهن خود دسته بندی کرده و در مورد آنها قضاوت می نمایند. اما هر فرم از صورت اشخاص به چه قضاوت هایی منجر می شود و چه پیش داوری هایی را رقم می زند؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به تحقیقاتی که اشاره کردیم و پاسخ های مرتبط به پرسشی که در بالا آمده پرداخته است و اگر تمایل دارید در این باره بیشتر بدانید از شما دعوت به عمل می آوریم این مطلب خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مردم بر اساس چهره تان چه قضاوت هایی در مورد شما می کنند؟

تحقیقات جدیدی که صورت پذیرفته نشان داده که مردم در اکثر مواقع افراد را بر اساس شکل ظاهری چهره شان در ذهن خود دسته بندی کرده و در مورد آنها قضاوت می نمایند. اما هر فرم از صورت اشخاص به چه قضاوت هایی منجر می شود و چه پیش داوری هایی را رقم می زند؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به تحقیقاتی که اشاره کردیم و پاسخ های مرتبط به پرسشی که در بالا آمده پرداخته است و اگر تمایل دارید در این باره بیشتر بدانید از شما دعوت به عمل می آوریم این مطلب خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مردم بر اساس چهره تان چه قضاوت هایی در مورد شما می کنند؟