روزیاتو: در زمان حمله قلبی اطرافیان مان چه کنیم؟

برای هر یک از ما ممکن است این اتفاق رخ دهد که به یکباره در مکانی عمومی شاهد آن باشیم که فردی آشنا یا غریبه دچار حمله قلبی شود. اما در چنین مواقعی واکنش درست چیست و چطور می توانیم به شخص یاد شده یاری برسانیم؟

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به همین موضوع پرداخته است و راهکارهایی که مناسب کمک به افراد مورد اشاره هستند را مرور کرده. از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این مطلب آموزشی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: در زمان حمله قلبی اطرافیان مان چه کنیم؟

برای هر یک از ما ممکن است این اتفاق رخ دهد که به یکباره در مکانی عمومی شاهد آن باشیم که فردی آشنا یا غریبه دچار حمله قلبی شود. اما در چنین مواقعی واکنش درست چیست و چطور می توانیم به شخص یاد شده یاری برسانیم؟

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به همین موضوع پرداخته است و راهکارهایی که مناسب کمک به افراد مورد اشاره هستند را مرور کرده. از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این مطلب آموزشی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: در زمان حمله قلبی اطرافیان مان چه کنیم؟