روزیاتو: آیا می دانید برچسب های روی میوه ها برای چیست؟

آیا تا به حال این پرسش برای شما پیش آمده است که چرا روی برخی از میوه ها برچسب هایی چسبانده شده که عبارات، لگو و اعداد خاصی را نشان می دهند؟ آیا الزامی در استفاده از این لیبل ها وجود دارد و نوشته های آنها موضوع خاصی را مشخص می سازند؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین مسئله پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا می دانید برچسب های روی میوه ها برای چیست؟

آیا تا به حال این پرسش برای شما پیش آمده است که چرا روی برخی از میوه ها برچسب هایی چسبانده شده که عبارات، لگو و اعداد خاصی را نشان می دهند؟ آیا الزامی در استفاده از این لیبل ها وجود دارد و نوشته های آنها موضوع خاصی را مشخص می سازند؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین مسئله پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا می دانید برچسب های روی میوه ها برای چیست؟