در آزمون اپرا مرورگر این شرکت بر اج مایکروسافت پیروز شد

همین چند روز پیش بود کهمیزان پایین مصرف انرژی مرورگر اج در سیستم عامل ویندوز موبایل را به رخ رقیبان کشید. حال اپرا به عنوان یکی از مرورگرهایی که در ویدیوی مذکور به عنوان بازنده اعلام شده بود، این نتیجه را نپذیرفته و خود اقدام به انجام تستی تازه نموده تا نشان دهد که مرورگرش به راحتی دست پرورده مایکروسافت را شکست می دهد.

اهالی ردموند شیوه انجام آزمون شان را اعلام نکرده بودند، بنابراین مهندسین اپرا به ناچار راه حل خود را در انجام آزمایش پیش گرفتند.

در این تست از نسخه توسعه دهندگان مرورگر اپرا، که مجهز به فناوری بهبود یافته فشرده سازی اطلاعات و مسدود کننده تبلیغات است، استفاده شد. دیگر شرکت کنندگان شامل محبوبترین ابزار مرور وب دنیا یعنی گوگل کروم و البته مرورگر اج مایکروسافت بودند. بررسی با بارگذاری مداوم وبسایت های مشهور تا خاموش شدن کامل دستگاه به انجام رسید.

نتیجه ی حاصل هم چندان عجیب نیست؛ مرورگر اپرا با ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه بیش از دو رقیب دیگر دوام آورد، در حالی که مثل همیشه گوگل کروم بدترین نتیجه را بر جای گذاشت.

بد نیست یادآور شویم در تست مایکروسافتی ها تمرکز اصلی روی استریم آنلاین ویدئو قرار داشت و در نهایت دستگاه بهره گیرنده از اج با ۷ ساعت و ۲۲ دقیقه روشن ماندن بر سایر رقبا برتری یافت در حالیکه اپرا با ثبت زمان ۶ ساعت و ۱۸ دقیقه در رده ی دوم ایستاد.

البته در این میان شرکت ردموندی هم نتیجه آزمون اخیر را نپذیرفته و معتقد است که اپرا با انتخاب زیرکانه سایت های پر تبلیغ، در کنار فعال سازی قابلیت حذف آگهی ها، توانسته مرورگر خود را به مقام اول برساند.

The post appeared first on .

در آزمون اپرا مرورگر این شرکت بر اج مایکروسافت پیروز شد

همین چند روز پیش بود کهمیزان پایین مصرف انرژی مرورگر اج در سیستم عامل ویندوز موبایل را به رخ رقیبان کشید. حال اپرا به عنوان یکی از مرورگرهایی که در ویدیوی مذکور به عنوان بازنده اعلام شده بود، این نتیجه را نپذیرفته و خود اقدام به انجام تستی تازه نموده تا نشان دهد که مرورگرش به راحتی دست پرورده مایکروسافت را شکست می دهد.

اهالی ردموند شیوه انجام آزمون شان را اعلام نکرده بودند، بنابراین مهندسین اپرا به ناچار راه حل خود را در انجام آزمایش پیش گرفتند.

در این تست از نسخه توسعه دهندگان مرورگر اپرا، که مجهز به فناوری بهبود یافته فشرده سازی اطلاعات و مسدود کننده تبلیغات است، استفاده شد. دیگر شرکت کنندگان شامل محبوبترین ابزار مرور وب دنیا یعنی گوگل کروم و البته مرورگر اج مایکروسافت بودند. بررسی با بارگذاری مداوم وبسایت های مشهور تا خاموش شدن کامل دستگاه به انجام رسید.

نتیجه ی حاصل هم چندان عجیب نیست؛ مرورگر اپرا با ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه بیش از دو رقیب دیگر دوام آورد، در حالی که مثل همیشه گوگل کروم بدترین نتیجه را بر جای گذاشت.

بد نیست یادآور شویم در تست مایکروسافتی ها تمرکز اصلی روی استریم آنلاین ویدئو قرار داشت و در نهایت دستگاه بهره گیرنده از اج با ۷ ساعت و ۲۲ دقیقه روشن ماندن بر سایر رقبا برتری یافت در حالیکه اپرا با ثبت زمان ۶ ساعت و ۱۸ دقیقه در رده ی دوم ایستاد.

البته در این میان شرکت ردموندی هم نتیجه آزمون اخیر را نپذیرفته و معتقد است که اپرا با انتخاب زیرکانه سایت های پر تبلیغ، در کنار فعال سازی قابلیت حذف آگهی ها، توانسته مرورگر خود را به مقام اول برساند.

The post appeared first on .

در آزمون اپرا مرورگر این شرکت بر اج مایکروسافت پیروز شد