دانشمندان ثابت کردند دروغگویی افراد ریشه در خودخواهی آنها دارد

چقدر صادق هستید؟ آیا حاضرید تحت درمان مغزی خاصی قرار گیرید که شما را راستگوتر از قبل می کند؟ محققین دانشگاه زوریخ آزمایشاتی را انجام دادند تا تأثیر روش غیر تهاجمی «تحریک ترانس کرانیال با جریان مستقیم» (tDCS) را بر رفتار افراد ارزیابی نمایند.

در این آزمایش، قشر پری فرونتال خلفی-جانبی نیمکره راست مغز (right dorsolateral prefrontal cortex) که با خطرپذیری و تصمیم گیری های اخلاقی ارتباط دارد، هدف پالس های tDCS قرار گرفت تا مشخص شود که آیا نحوه راستگویی افراد تحت تأثیر قرار می گیرد یا خیر.

برای تعیین صداقت افراد از بازی پرتاب تاس استفاده شد. قبل از هر پرتاب، کامپیوتر به شرکت کنندگان اعلام می کرد که کدام عدد بیشترین جایزه نقدی را برایشان به همراه خواهد داشت، سپس 10 پرتاب در حالت کنترل (شوک مصنوعی) و 10 پرتاب تحت شرایط واقعی tDCS انجام شد. حداکثر جایزه در هر پرتاب نیز حدود 90 دلار تعیین شده و بنابراین انگیزه افراد برای دروغگویی در گزارش نتیجه پرتاب، کاملاً قابل توجیه بود.

نتایج این تحقیق نشان داد نرخ گزارش صحیح در حالت کنترل به 68 درصد می رسد، اما این رقم در افرادی که تحت tDCS قرار گرفتند برابر 50 درصد بود. با این حساب، محققین به این نتیجه رسیدند که استفاده از روش تحریک مغزی مورد بحث باعث تقویت قابل توجه صداقت افراد می شود.

در آزمایشی دیگر که پرتاب تاس جایزه ای را برای خود فرد در پی نداشت و مبلغ جایزه به فرد دیگری می رسید، tDCS تأثیر معناداری بر میزان راستگویی آزمودنی ها نداشت. بدین ترتیب محققین توانستند نشان دهند دروغ گفتن بیشتر زمانی صورت می گیرد که منفعت مستقیمی برای خود شخص داشته باشد.

از سوی دیگر، محققین می گویند تحریک مغزی تنها در شرایطی باعث افزایش صداقت و کاهش تقلب می شود که فرد با تعارض اخلاقی روبرو شود، یعنی به این سؤال برسد که «باید تقلب بکنم یا نه؟»؛ در حالی که وقتی فرد بخواهد به حداکثر جایزه ممکن برسد، روش tDCS تأثیری بر میزان راستگویی او نخواهد داشت.

The post appeared first on .

دانشمندان ثابت کردند دروغگویی افراد ریشه در خودخواهی آنها دارد