دانشمندان احتمالاً علائمی از موجودات هوشمند فرازمینی دریافت کرده اند

دانشمندان انجمن هوافضای پسیفیک سیگنال های نامعمولی را از گروهی از ستاره ها دریافت داشته اند که «می تواند علائمی با منشأ موجودات هوشمند فرازمینی» باشند. این علامت ها «شکلی دقیقاً مشابه به سیگنال پیش بینی شده در مقالات قبلی دارند و بنابراین با فرضیه ETI کاملاً سازگارند».

در این مقاله که با عنوان «» منتشر شده، جزئیات فرضیه مبتنی بر منشأ فرازمینی این علائم عنوان گشته است.

پژوهشگران مورد بحث می گویند:

اینکه سیگنال ها فقط در بخش کوچکی از ستاره ها و در بازه طیفی بسیار باریک و نزدیک به نوع طیف خورشید دریافت شده اند نیز مطابقت کاملی با فرضیه ETI دارد.

البته پیش از اینکه خودتان را برای مواجهه یا مقابله با این موجودات آماده سازید، بهتر است بدانید هنوز نظریه فوق تأیید نشده و چنین سیگنال هایی می توانند در اثر واکنش های شیمیایی در برخی ستاره های خاص نیز به وجود آیند.

گفتنی است سیگنال های مورد بحث، علائمی متوالی هستند که ممکن است توسط بیگانه ها و به منظور آگاه ساختن دیگران از حضورشان ارسال شده باشند. البته برخی از داوران نشریه فوق نسبت به انتشار این مقاله تردید داشتند، زیرا به نظر آنها در روش پردازش داده و نمونه گیری آنها کمی ناهمخوانی وجود دارد.

با این حال، چنین فرضیه ای همواره مورد توجه جوامع فضایی قرار گرفته و تا مدتی مایه هیجان دوستداران موجودات بیگانه و حیات فرازمینی را تأمین خواهد نمود.

The post appeared first on .

دانشمندان احتمالاً علائمی از موجودات هوشمند فرازمینی دریافت کرده اند

دانشمندان انجمن هوافضای پسیفیک سیگنال های نامعمولی را از گروهی از ستاره ها دریافت داشته اند که «می تواند علائمی با منشأ موجودات هوشمند فرازمینی» باشند. این علامت ها «شکلی دقیقاً مشابه به سیگنال پیش بینی شده در مقالات قبلی دارند و بنابراین با فرضیه ETI کاملاً سازگارند».

در این مقاله که با عنوان «» منتشر شده، جزئیات فرضیه مبتنی بر منشأ فرازمینی این علائم عنوان گشته است.

پژوهشگران مورد بحث می گویند:

اینکه سیگنال ها فقط در بخش کوچکی از ستاره ها و در بازه طیفی بسیار باریک و نزدیک به نوع طیف خورشید دریافت شده اند نیز مطابقت کاملی با فرضیه ETI دارد.

البته پیش از اینکه خودتان را برای مواجهه یا مقابله با این موجودات آماده سازید، بهتر است بدانید هنوز نظریه فوق تأیید نشده و چنین سیگنال هایی می توانند در اثر واکنش های شیمیایی در برخی ستاره های خاص نیز به وجود آیند.

گفتنی است سیگنال های مورد بحث، علائمی متوالی هستند که ممکن است توسط بیگانه ها و به منظور آگاه ساختن دیگران از حضورشان ارسال شده باشند. البته برخی از داوران نشریه فوق نسبت به انتشار این مقاله تردید داشتند، زیرا به نظر آنها در روش پردازش داده و نمونه گیری آنها کمی ناهمخوانی وجود دارد.

با این حال، چنین فرضیه ای همواره مورد توجه جوامع فضایی قرار گرفته و تا مدتی مایه هیجان دوستداران موجودات بیگانه و حیات فرازمینی را تأمین خواهد نمود.

The post appeared first on .

دانشمندان احتمالاً علائمی از موجودات هوشمند فرازمینی دریافت کرده اند