تیم کوک: تکنولوژی باعث پیشرفت چشم گیر صنعت خودرو خواهد شد

مدت هاست خبرهای متعددی پیرامون پروژه اتومبیل «تایتان» اپل، به گوش می رسد و گفته می شود متخصصین و کارمندان بسیار زیادی مشغول به کار و پیشبرد مراحل توسعه خودروی الکتریکی هستند.

«تیم کوک» مدیر عامل کمپانی اپل توصیفی از رویکرد این شرکت نسبت به صنعت خودرورسازی بیان کرده که کاملاً در سبک و سیاق اهالی کوپرتینو می گنجد و احتمالات توسعه اتومبیل اپل را از بین نمی برد.

کوک می گوید: «درباره شایعات نمی توانم حرفی بزنم. اما همانطور که می دانید ما همواره سعی داریم در صنایع مختلف به ارتقای کیفیت تجربی مصرف کنندگان کمک کنیم. اپل همیشه به دنبال نوآوری و فناوری های تازه است و فضای توسعه اتومبیل جایی است که توانایی نمود تکنولوژی های گسترده ای را دارد.»

«صنعت خودرو یکی از جالب توجه ترین بسترهای مردم بوده و به اعتقاد من تکنولوژی می تواند انقلابی در آن ایجاد کند.»

وقتی «باب منزفیلد» متخصص واحد اتومبیل بلک بری به استخدام اپل در آمد، شایعات توسعه پروژه تایتان قوت یافت. به نظر می رسد منزفیلد که مدیریت تیم خودروی کمپانی را بر عهده گرفته، نیروهای فعال این قسمت را کاهش داده و بیشتر روی ساخت یک سیستم عامل یکپارچه برای اتومبیل های خودران و الکتریکی تمرکز کرده است.

به گزارش بلومبرگ اپل در حال ساخت بستر واقعیت مجازی است تا قبل از وارد کردن اتومبیل های خودران به سطح شهر، بتواند آنها را در دنیای مجازی آزمایش کند. این واحد با به کارگیری بسیاری از مهندسین خودروی بلک بری، پروژه تایتان را بیش از پیش محتمل ساخته است.

The post appeared first on .

تیم کوک: تکنولوژی باعث پیشرفت چشم گیر صنعت خودرو خواهد شد

مدت هاست خبرهای متعددی پیرامون پروژه اتومبیل «تایتان» اپل، به گوش می رسد و گفته می شود متخصصین و کارمندان بسیار زیادی مشغول به کار و پیشبرد مراحل توسعه خودروی الکتریکی هستند.

«تیم کوک» مدیر عامل کمپانی اپل توصیفی از رویکرد این شرکت نسبت به صنعت خودرورسازی بیان کرده که کاملاً در سبک و سیاق اهالی کوپرتینو می گنجد و احتمالات توسعه اتومبیل اپل را از بین نمی برد.

کوک می گوید: «درباره شایعات نمی توانم حرفی بزنم. اما همانطور که می دانید ما همواره سعی داریم در صنایع مختلف به ارتقای کیفیت تجربی مصرف کنندگان کمک کنیم. اپل همیشه به دنبال نوآوری و فناوری های تازه است و فضای توسعه اتومبیل جایی است که توانایی نمود تکنولوژی های گسترده ای را دارد.»

«صنعت خودرو یکی از جالب توجه ترین بسترهای مردم بوده و به اعتقاد من تکنولوژی می تواند انقلابی در آن ایجاد کند.»

وقتی «باب منزفیلد» متخصص واحد اتومبیل بلک بری به استخدام اپل در آمد، شایعات توسعه پروژه تایتان قوت یافت. به نظر می رسد منزفیلد که مدیریت تیم خودروی کمپانی را بر عهده گرفته، نیروهای فعال این قسمت را کاهش داده و بیشتر روی ساخت یک سیستم عامل یکپارچه برای اتومبیل های خودران و الکتریکی تمرکز کرده است.

به گزارش بلومبرگ اپل در حال ساخت بستر واقعیت مجازی است تا قبل از وارد کردن اتومبیل های خودران به سطح شهر، بتواند آنها را در دنیای مجازی آزمایش کند. این واحد با به کارگیری بسیاری از مهندسین خودروی بلک بری، پروژه تایتان را بیش از پیش محتمل ساخته است.

The post appeared first on .

تیم کوک: تکنولوژی باعث پیشرفت چشم گیر صنعت خودرو خواهد شد