تولید هدست واقعیت مجازی قابل خوردن!

با عرضه هدست های واقعیت مجازی همانند Google cardboard، کمپانی های مختلف سعی در عرضه گوشی هایی دارند که از نظر اندازه مناسب آن باشند.

تولید هدست واقعیت مجازی قابل خوردن!

(image)
با عرضه هدست های واقعیت مجازی همانند Google cardboard، کمپانی های مختلف سعی در عرضه گوشی هایی دارند که از نظر اندازه مناسب آن باشند.
تولید هدست واقعیت مجازی قابل خوردن!