تعداد کاربران Instagram Stories به 100 میلیون کاربر فعال ماهانه رسید!

زمانی که اینستاگرام دو ماه قبل دست به معرفی قابلیت Stories یا Moment خود زد، کمتر کسی فکر می کرد که کاربران زیادی جذب آن شوند.

تعداد کاربران Instagram Stories به 100 میلیون کاربر فعال ماهانه رسید!

(image)
زمانی که اینستاگرام دو ماه قبل دست به معرفی قابلیت Stories یا Moment خود زد، کمتر کسی فکر می کرد که کاربران زیادی جذب آن شوند.
تعداد کاربران Instagram Stories به 100 میلیون کاربر فعال ماهانه رسید!