بوق و پیام اطلاع رسانی مشترکان ترابرد شده اپراتور های مختلف یکسان سازی می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌ های فنی و صدور پروانه ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ابلاغ دستور العمل یکسان‌ سازی پیام اطلاع‌ رسانی مشترکان ترابرد شده گفته است: «در طرح ترابردپذیری پیغامی پخش می‌ شود که تماس‌ گیرنده متوجه می‌ شود مشترک مورد نظر ترابرد کرده و از هزینه‌ های ترابرد آگاه می‌ شود».

وی در ادامه افزوده است: «با توجه به اینکه اپراتور ها روش‌ های متفاوتی برای اطلاع‌ رسانی در این باره انتخاب کرده بودند، روش اطلاع‌ رسانی استاندارد به تمامی اپراتور ها ابلاغ شده که از هفته ی ‌آینده اجرایی می‌ شود».

عباسی اظهار داشته: «طبق این دستور العمل باید یک بوق کوتاه خاص و یک پیام (فقط یک بار) برای ترابردپذیری اعمال شود و پس از مدتی که معنی این بوق برای مشترکان مفهوم شد برای کاهش معطلی تماس‌ گیرندگان، پیغام نیز حذف خواهد شد».

به گفته ی وی در مرحله ی اول این پیغام ۲ تا ۳ ماه پخش و پس از آن حذف خواهد شد.

The post appeared first on .

بوق و پیام اطلاع رسانی مشترکان ترابرد شده اپراتور های مختلف یکسان سازی می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌ های فنی و صدور پروانه ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ابلاغ دستور العمل یکسان‌ سازی پیام اطلاع‌ رسانی مشترکان ترابرد شده گفته است: «در طرح ترابردپذیری پیغامی پخش می‌ شود که تماس‌ گیرنده متوجه می‌ شود مشترک مورد نظر ترابرد کرده و از هزینه‌ های ترابرد آگاه می‌ شود».

وی در ادامه افزوده است: «با توجه به اینکه اپراتور ها روش‌ های متفاوتی برای اطلاع‌ رسانی در این باره انتخاب کرده بودند، روش اطلاع‌ رسانی استاندارد به تمامی اپراتور ها ابلاغ شده که از هفته ی ‌آینده اجرایی می‌ شود».

عباسی اظهار داشته: «طبق این دستور العمل باید یک بوق کوتاه خاص و یک پیام (فقط یک بار) برای ترابردپذیری اعمال شود و پس از مدتی که معنی این بوق برای مشترکان مفهوم شد برای کاهش معطلی تماس‌ گیرندگان، پیغام نیز حذف خواهد شد».

به گفته ی وی در مرحله ی اول این پیغام ۲ تا ۳ ماه پخش و پس از آن حذف خواهد شد.

The post appeared first on .

بوق و پیام اطلاع رسانی مشترکان ترابرد شده اپراتور های مختلف یکسان سازی می شود