بلک بری طراحی و تولید گوشی های خود را به کمپانی های دیگر واگذار کرد

کمپانی بلک بری به طور رسمی اعلام نموده که دیگر کار طراحی و تولید گوشی های هوشمند را انجام نخواهد داد.

بلک بری طراحی و تولید گوشی های خود را به کمپانی های دیگر واگذار کرد

(image)
کمپانی بلک بری به طور رسمی اعلام نموده که دیگر کار طراحی و تولید گوشی های هوشمند را انجام نخواهد داد.
بلک بری طراحی و تولید گوشی های خود را به کمپانی های دیگر واگذار کرد