برنامه های سلامتی، زودتر از 30 روز از روی دستگاه های آندرویدی و iOS، پاک نمی شوند

به تازگی یک تحقیق جامع در مورد ماندگاری برنامه های مختلف بر روی پلتفرم های مختلف، انجام شده است.

برنامه های سلامتی، زودتر از 30 روز از روی دستگاه های آندرویدی و iOS، پاک نمی شوند

(image)
به تازگی یک تحقیق جامع در مورد ماندگاری برنامه های مختلف بر روی پلتفرم های مختلف، انجام شده است.
برنامه های سلامتی، زودتر از 30 روز از روی دستگاه های آندرویدی و iOS، پاک نمی شوند