ایلان ماسک: با گسترش ربات ها مردم به یارانه نیاز خواهند داشت

ایلان ماسک، مدیرعامل خلاق و کارآفرین گروه خودروسازی تسلا معتقد است با گسترش روزافزون اتوماسیون، مردم به یارانه یا درآمدهای ثابت دولتی (مانند کشور سوئد) نیاز خواهند داشت.

وی در گفت و گو با شبکه CNBC گفت: «به موجب گسترش ربات ها، جامعه می بایست از اوقات فراغت پیش آمده برای انجام کارهای متفاوت، مسائل پیچیده تر و فعالیت های روزمره جذاب تری بهره ببرند. در واقع فکر می کنم باید برای همزیستی با هوش مصنوعی آماده شویم.»

وقتی ربات ها تمام مشاغل را به دست بگیرند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این پرسشی است که از سال های دور در ذهن هر دو قشر کارفرما و کارگر وجود داشته است. هوش مصنوعی در حال حاضر بسیاری از بخش های کارخانجات را در اختیار گرفته اند و حتی این روزها برخی از مشاغل خلاقانه نیز تهدید می شوند.

اما مدیر عاشق هوافضا در این رابطه تصور می کند: «مردم در چنین شرایطی می بایست درآمدهای ثابتی از طرف دولت ها داشته باشند یا به طرق دیگری حقوق خارج از مباحث شغلی دریافت کنند.»

جدا از جایگزینی کارهای دشوار انسانی توسط اتوماسیون، درآمد دولتی (که در ایران به نام یارانه شناخته می شود) عالی خواهد بود؛ البته به شرطی که به نحوی صحیح و خردمندانه مدیریت شود.

ماسک معتقد است دریافت حقوق دولتی می بایست عملی شده و اجتناب ناپذیر است، اما چه کسی می داند در آینده چه مشاغلی برای انسان فراهم خواهد شد؟ نظرات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

The post appeared first on .

ایلان ماسک: با گسترش ربات ها مردم به یارانه نیاز خواهند داشت

ایلان ماسک، مدیرعامل خلاق و کارآفرین گروه خودروسازی تسلا معتقد است با گسترش روزافزون اتوماسیون، مردم به یارانه یا درآمدهای ثابت دولتی (مانند کشور سوئد) نیاز خواهند داشت.

وی در گفت و گو با شبکه CNBC گفت: «به موجب گسترش ربات ها، جامعه می بایست از اوقات فراغت پیش آمده برای انجام کارهای متفاوت، مسائل پیچیده تر و فعالیت های روزمره جذاب تری بهره ببرند. در واقع فکر می کنم باید برای همزیستی با هوش مصنوعی آماده شویم.»

وقتی ربات ها تمام مشاغل را به دست بگیرند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این پرسشی است که از سال های دور در ذهن هر دو قشر کارفرما و کارگر وجود داشته است. هوش مصنوعی در حال حاضر بسیاری از بخش های کارخانجات را در اختیار گرفته اند و حتی این روزها برخی از مشاغل خلاقانه نیز تهدید می شوند.

اما مدیر عاشق هوافضا در این رابطه تصور می کند: «مردم در چنین شرایطی می بایست درآمدهای ثابتی از طرف دولت ها داشته باشند یا به طرق دیگری حقوق خارج از مباحث شغلی دریافت کنند.»

جدا از جایگزینی کارهای دشوار انسانی توسط اتوماسیون، درآمد دولتی (که در ایران به نام یارانه شناخته می شود) عالی خواهد بود؛ البته به شرطی که به نحوی صحیح و خردمندانه مدیریت شود.

ماسک معتقد است دریافت حقوق دولتی می بایست عملی شده و اجتناب ناپذیر است، اما چه کسی می داند در آینده چه مشاغلی برای انسان فراهم خواهد شد؟ نظرات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

The post appeared first on .

ایلان ماسک: با گسترش ربات ها مردم به یارانه نیاز خواهند داشت