اپل و ساخت سفینه فضایی!

کمپانی اپل حدود 3 مایل دورتر از مقر فعلی خود، در حال ساخت یک ساختمان جدید است که به سفیه فضایی معروف شده است.

اپل و ساخت سفینه فضایی!

(image)
کمپانی اپل حدود 3 مایل دورتر از مقر فعلی خود، در حال ساخت یک ساختمان جدید است که به سفیه فضایی معروف شده است.
اپل و ساخت سفینه فضایی!