افزوده شدن امکان گذاشتن کامنت به Google Photos

کمپانی گوگل در حال به روزرسانی و بهبود سرویس جدید خود یعنی Google Photos است.

افزوده شدن امکان گذاشتن کامنت به Google Photos

(image)
کمپانی گوگل در حال به روزرسانی و بهبود سرویس جدید خود یعنی Google Photos است.
افزوده شدن امکان گذاشتن کامنت به Google Photos