سری Assassin’s Creed شکست خورده یا موفق همچنان به جلو حرکت کرده و بخش های مختلفی از تاریخ را که در کتاب ها خوانده ایم، برایمان زنده می کند. دوره فئودالی ژاپن، ویکتوریایی و وسطای انگلستان و در نهایت جنگ جهانی در میان کاربران محبوب تر از دیگر مکان های احتمالی بوده اند. حال بیایید […]